toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeNorme legislative pentru


Angajatori
Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice care angajează personal salariat și care participă în condițiile legii la sistemul unitar de pensii publice.

Categorii:
-	Persoanele juridice care, potrivit legii, angajează personal salariat; 
-	Persoanele juridice cu care funcționarii publici au raporturi de serviciu; 
-	Persoanele fizice care, potrivit legii, angajează personal salariat; 
-	Instituțiile la care își desfășoară activitatea persoanele care ocupă funcții elective; 
-	Instituțiile la care își desfășoară activitatea persoanele numite în cadrul autorității executive, legislative sau judecătorești; 
-	Organizații ale cooperației mesteșugărești; 
-	Agenția Națională pentru ocuparea forței de muncă, prin structurile sale teritoriale;

Asimilate angajatorilor:
-	Organizațiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizațiile de pensionari și alte organizații și asociatii, cu sau fără personalitate juridică, în condițiile în care au personal care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă
Documente necesare:
documente necesare
Obligatii:
- să întocmească și să depună declarația nominală privind obligațiile de plată  a contribuțiilor de asigurări sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate,(D112) lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificările
și completările ulterioare
- în situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor nominale de asigurare indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii sunt obligați să întocmească și să depună la organul fiscal competent o declarație nominală de asigurare rectificativă
declarația nominală de asigurare - D112-constituie documentul pe baza căruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și determină punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie începand cu 01.01.2011
Pentru perioadele anterioare anului 2011, documentul pe baza căruia se stabilește stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, este declarația privind evidența nominală a asiguratilor și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, depusă în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii cu modificările și completările ulterioare
În situațiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declarația nominală de asigurare, persoana în cauza poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, întocmite în condițiile legii