vara style=vara style=vara style=vara style=vara style=vara style=vara style=vara style=vara style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeNorme legislative pentru


Contract de asigurare socială
Facultativ:

Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condițiile prezentei legi, avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum și orice persoană care dorește să se asigure, respectiv să își completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, denumită, în continuăre, asigurator, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și produce efecte de la data înregistrării la asigurator.
Documente necesare:
documente necesare
Drepturi:
- Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale în baza contractului  de asigurare socială
- Beneficiază de următoarele prestații de asigurări sociale:
	a) pensii; 
	b) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurați și pensionari;
	c) bilete de odihnă;
	d) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului sau unui membru al familiei unuia dintre aceștia.
Contractul de asigurare socială încetează de drept:
	- la data decesului asiguratului.
În acest caz:
    - sumele neachitate până la data decesului, reprezentând contribuții de asigurări sociale și, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc
	- în situațiile în care sunt facute plăți anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuție de asigurări sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevăzute la art. 120 alin. (1) din lege
	- stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plătit sumele reprezentând contribuția de asigurări sociale și, după caz, accesoriile până la data decesului conform art.20(3) din lege
Contractul de asigurare socială poate înceta:
-  pentru neplata contribuției de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege. Rezilierea contractului de asigurare socială se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuția de asigurări sociale împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente. Constatarea rezilierii contractului de asigurare socială se face prin decizie a asiguratorului.
- la cererea asiguratului prin depunerea la Casa de pensii a cererii de reziliere
Obligatii:
- Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza declarației individuale de asigurare, asiguratul are obligația de a depune la casa teritorială de pensii act adițional de modificare a contractului de asigurare socială

Actul adițional la contractul de asigurare socială produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurator și are același regim juridic ca și contractul de asigurare socială
- Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale, este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Neplata contribuției de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi și penalități de întârziere
- Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declarația individuală de asigurare și nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și mai mare decât valoarea corespunzatoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut