iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=iarna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informatice


Categorii de asigurați
Asigurații sistemului public de pensii sunt persoanele fizice pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoanele fizice ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform Legii nr. 263/2010. 

Din punct de vedere al obligativității asigurării, aceste persoane se împart în două categorii: • asigurați obligatoriu • asigurați facultativ

Asigurarea obligatorie
detalii
	
	În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul Legii nr. 263/2010:
	
	I.

	a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
	b) funcţionarii publici;
	c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

	II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
				
	III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj;		

	IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal și anume :

	a) expert contabil;
	b) contabil autorizat;
	c) consultant de plasament în valori mobiliare;
	d) medic;
	e) farmacist;
	f) medic veterinar;
	g) psiholog cu drept de liberă practică;
	h) notar public;
	i) auditor financiar;	
	j) practician în reorganizare şi lichidare;
	k) persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
	l) expert tehnic;
	m) urbanist;
	n) restaurator;
	o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;
	p) consilier în proprietate industrială;
	q) expert criminalist;
	r) executor judecătoresc;
	s) arhitect;
	t) traducător autorizat;
	u) consultant fiscal;
	v) broker;
	w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
				
				
inchide

Asigurarea facultativă
detalii
Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. 

Acest contract de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.				
				
				
inchide