toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeContractul de asigurare socială
Definiție - Contractul de asigurare socială este contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie
	

Cine se poate asigura cu contract de asigurare socială
detalii
	• orice persoană fizică cu domiciliul în România care dorește să-și înceapă/continue stagiul de cotizare

	• avocaţii

	• personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurări sociale şi pensii, neintegrate în sistemul public

	• orice altă persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii

	• persoanele care, asigurate fiind, doresc să îşi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege				
			
inchide

Beneficiile încheierii unui contract de asigurare socială
detalii
Persoanele care au încheiat un contract de asigurare socială, pot beneficia, în condițiile legii, de următoarele prestații :

  • pensie pentru limită de vârstă

  • bilet de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de către Casa Națională de Pensii Publice 

  • ajutor de deces, în cazul decesului asiguratuluiajutor de deces, în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului 
			
inchide

Cine poate încheia contractul de asigurare socială
detalii

Contractul de asigurare se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.
				
				
inchide

Documente necesare încheierii unui contract de asigurare socială
detalii
	• dosar plic

	• contractul de asigurare socială

	• actul de identitate al titularului

	• actul de identitate al reprezentantului, precum și actul care atestă calitatea acestuia, după caz
				
inchide

Venitul asigurat
detalii
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale, adica nu poate fi mai mic decât venitul minim brut garantat in plată și mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut pe economie.

Pentru anul 2019 venitul minim asigurat este 2.080 lei, iar cel maxim este 10.400 lei.
				
inchide

Contribuția lunară
detalii
Pentru anul 2019, cuantumul minim de plată al contribuției de asigurări sociale este de 25% din venitul minim brut garantat în plată , adică 520 lei.

Cuantumul maxim de plată este de 2.600 lei. 
				
inchide

Modalitate de plată
detalii
Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar, prin următoarele modalități:

  • la casieria casei teritoriale de pensii

  • prin virament bancar în contul IBAN RO69TREZ07622210304XXXXX, cod fiscal:13589510, beneficiar Casa Județeană de Pensii Bihor

  • cu mandat poștal
				
inchide

Termen de plata
detalii
Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale, este de până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Neplata contribuției de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi și penalități de întârziere
				
inchide

Rezilierea contractului de asigurare socială
detalii
Contractul de asigurare socială poate fi reziliat:
 
	• la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.
	În cazul rezilierii, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie,
  
	• la data decesului asiguratului,
  
	• pentru neplata contribuției de asigurări sociale pe o perioada de cel mult 6 luni
				
inchide