toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=toamna style=


Documente necesare
Formulare tip
Programare înregistrare cereri pensii
Cereri înregistrate
Programe informaticeStagiul de cotizare
Definiție - Stagiul de cotizare este perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii
	

Stagiul asimilat
detalii
Se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul:

  a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

  b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

  c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

  d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

  e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

  f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
			
inchide

Facultatea
detalii
Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

Aceste persoane beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile legii pensiilor.

În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoţită de foaia matricolă sau adeverinţă din care să rezulte forma de învăţământ, durata normală şi perioada studiilor.

În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse şi legalizate.

În situaţia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obţinerii documentelor care atestă forma de învăţământ şi durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declaraţiei pe propria răspundere.
			
inchide

Stagiul complet / minim / potențial
detalii
Stagiul complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.

Stagiul minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Stagiul potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.			
inchide

Perioadele de stagiu
detalii
Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

  • vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

  • perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a Legii 263/2010 în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

  • perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;

  • perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

		a) s-a aflat în perioade asimilate
		
		b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.
  
	• timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.
				
			
inchide

Condiții deosebite / speciale de muncă
detalii
Sunt încadrate în condiţii deosebite, locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

- Locuri de muncă în condiţii deosebite sunt locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

- Locuri de muncă în condiţii speciale sunt locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

Locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

  a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

  b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

  d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

  e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;

  f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

 Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale, se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:
 
	a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă

	b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă
	
inchide

Stagiul de cotizare realizat în alte ţări
detalii
Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.			
inchide