ACTIVITATEA PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA ȘI A BOLILOR PROFESIONALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, Casa Județeană de Pensii Bihor, în calitate de asigurător , este abilitată de a acorda consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condițiilor de muncă. În acest sens, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346/2002, personalul tehnic al asigurătorului care desfăşoară activităţi de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii, acordă sprijin societăţiilor comerciale, în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţilor desfășurate .

În conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asigurătorului nu implică costuri pentru societate şi nu implică răspunderea juridică şi financiară a Casei Județene de Pensii Bihor.

Rezultatele analizei în domeniul prevenirii au un caracter confidențial şi pot fi utilizate în funcţie de priorităţile societăţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale, din cadrul CJP Bihor, desfăşoară activitatea de prevenire, în funcţie de priorităţile specifice structurii economice şi administrative a judeţului Bihor.

Activitatea de consiliere în domeniul prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale se desfăşoară la sediul / punctele de lucru ale angajatorilor,parcurgând următoarele etape:

 • 1. Programarea și pregătirea vizitelor la angajatori, cuprinde:
  • 1.1. Contactarea angajatorilor prin adresă scrisă, prin care se solicită acordul în scris al acestora şi programarea vizitelor, în scopul derulării activităților de consiliere în vederea prevenirii;
  • 1.2. Efectuarea vizitei pentru informarea angajatorilor asupra funcționarii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum și stabilirea de comun acord cu angajatorul a unui program de vizite, în scopul consilierii în domeniul prevenirii accidentelor de munca și bolilor profesionale;
  • 1.3. Derularea activității de prevenire la angajatori:
   • prezentarea de către angajator (reprezentant desemnat) a activității de producţie, a fluxului tehnologic al activității principale si al activităţilor complementare.
   • parcurgerea fluxului tehnologic și identificarea posturilor de lucru care au înregistrat accidente de muncă și boli profesionale sau care prezintă risc ridicat de producere a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale.
   • analiza posturilor de lucru respective și identificarea riscurilor care au produs sau pot produce accidente de muncă și boli profesionale
 • 2. Întocmirea raportului către angajator, cuprinde:
  • 2.1. Analiza din punct de vedere tehnic și organizațional al fluxului de producţie ținând cont de modul de aplicare al legislației privind SSM.
  • 2.2. Analiza riscurilor identificate la fiecare post de lucru, pe cele 4 componente ale sistemului de muncă (executant, mijloace de producție, sarcină de muncă, mediul de muncă).
  • 2.3. Întocmirea tablourilor de prevenire pentru fiecare post de lucru analizat.
 • 3. Prezentarea raportului către angajator, cuprinde
  • 3.1. Evaluarea eficacității măsurilor de prevenire şi de securitate existente;
  • 3.2. Prezentarea măsurilor de prevenire recomandate;
  • 3.3. Consilierea angajatorului privind importanța implementării măsurilor de prevenire;
  • 3.4. Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru după înregistrarea acestuia la angajator;
  • 3.5. Urmărirea implementării masurilor recomandate la vizitele anterioare;

CERTIFICATE DE CONCEDIU MEDICAL ACORDATE VICTIMELOR ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ȘI A BOLILOR PROFESIONALE

Asigurații beneficiază de o indemnizație pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale şi completat sau modificat, după caz, cu codurile de indemnizaţie corespunzătoare şi care constituie document justificativ de plată.

În cazul bolilor profesionale sau al accidentelor de muncă, certificatul medical se vizează în mod obligatoriu, prin grija angajatorului, de direcțiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical.

În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale.

La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă

Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salarial brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, iar în cazul urgențelor medico-chirurgicale cuantumul indemnizației este de 100%.   În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă o constituie media câștigurilor brute realizate lunar de către asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor. Dacă stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizațiilor o constituie câștigul lunar brut realizat de asigurat în prima lună de activitate.

Pentru aplicarea prevederilor art.33 alin (4) din Legea nr.346/2002, republicată, sumele plătite de casele de asigurări de sănătate județene ca indemnizații de incapacitate temporară de muncă, aferente cazurilor care ulterior sunt confirmate ca accidente de muncă sau boli profesionale, se decontează de către casa teritorială de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.

Pentru aplicarea prevederilor art.33 alin (5) din Legea nr.346/2002, republicată, privind recuperarea diferențelor rezultate din plata indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă achitate de casele de asigurări de sănătate și refacerea bazei de  calcul de către angajator de la 5 la 3 zile ca urmare a înregistrării accidentului de muncă / declarării bolii profesionale, se decontează de către casele teritoriale de pensii angajatorilor.

DOCUMENTE NECESARE DECONTĂRII INDEMNIZAȚIEI PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ

 • cerere privind solicitarea drepturilor, conform modelului prezentat în Anexa 1;
 • centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii……… prezentat în Anexa 2;
 • adeverinţa privind câştigul brut realizat lunar – Anexa 3;
 • exemplarul 2 al certificatului de concediu medical ( ex. roz aferent lunii pentru care se solicita recuperarea ), precum şi cele cu valoare ,,o ,, de recuperat (concediu medical iniţial suportat de către angajator );+ex 1 pt vizat
 • copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02,03,04 si10 care au fost depuse la Casele de Asigurari de Sănătate, după caz, – ( conform cu originalul);
 • copii declaraţia D112+ Anexa 1.1 si Anexa1.2 ) + recepisa cu validarea declaraţiei D112 ( cf. cu originalul ) – declaraţia aferentă lunii în care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile ;
 • delegaţie/ împuternicire salariat pentru depunere documente;
 • copie C.I. – salariat/ delegat;
 • copie FIAM
 • copie extras cont

COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR

C.J.P. Bihor, în calitate de asigurător, are atribuții specifice de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 450/2006, angajatorii au obligaţia de a comunica și asigurătorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraților. Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoștință despre accident.

Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social.

În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2002 și art. 84 din Ordinul nr. 450/2006, coroborate cu art. 27 și art. 32 din Legea nr. 319/2006 și cu art. 132 și art. 140, din H.G. 1425/2006, angajatorii au obligaţia sa comunice evenimentul la asigurător și să depună următoarele documente:

 • Procesul verbal de cercetare al accidentului de muncă, în original.
 • F.I.A.M-ul avizat de inspectoratul teritorial de muncă, în original.
 • Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisă de inspectoratul teritorial de muncă sau copie conform cu originalul.

Declararea bolilor profesionale, se face prin completarea fișei BP2 și a procesului verbal de către Direcția de Sănătate Publică a județului în a cărei rază se află sediul angajatorului.

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează un ansamblu de servicii şi prestaţii în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea:

 1. a) promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 2. b) diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicată :

 1. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, contract de mandat şi contract de management;
 2. b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
 3. c) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 4. d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale
 5. e) pensionarii sistemului public de pensii aflaţi în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională
 6. f) voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii sau a pregătirii în vederea participării la acestea.

Prevederile legii nr. 346/2002 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii şi ale Regulamentelor europene sau acordurilor internaţionale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz.Acestia sunt asiguraţi dacă deţin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul legislaţiei de securitate socială din România.

Au calitatea de asigurat cetăţenii străini sau apatrizii încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român.

Sunt asimilaţi persoanelor asigurate cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care prestează muncă pe teritoriul României în baza regulamentelor europene sau acordurilor internaţionale privind coordonarea sistemelor de securitate socială 883/2004 şi 987/2009, după caz.

Persoanele prevăzute mai sus au dreptul la prestaţiile şi serviciile stabilite prin prezenta lege în cazul în care fac obiectul legislaţiei din domeniul securităţii sociale din România stabilită conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială 883/2004 şi 987/2009 şi cărora le-a fost declarat un accident de muncă sau o boală profesională, conform legislaţiei în vigoare.

Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar în activitate, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special, precum şi personalului care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate naţională, precum şi celor din cadrul Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Prestațiile și serviciile de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, de care beneficiază asigurații sistemului în conformitate cu Legea 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt :

 • reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;
 • reabilitare şi reconversie profesională;
 • indemnizaţie pentru: incapacitate temporara de muncă, trecerea temporară în alt loc de muncă , reducerea timpului de muncă;
 • compensaţii pentru atingerea integrităţii;
 • pensii de invaliditate şi de urmaş;
 • despăgubiri în caz de deces;
 • rambursări de cheltuieli.
 1. a) Prestații şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacității de muncă

Asigurații au dreptul la prestații medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum şi recuperarea capacității de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Asigurătorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează:

 • restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficientelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat;
 • prevenirea diminuării ori a pierderii capacității de muncă şi a necesitații de îngrijire permanentă.

În vederea corectării şi recuperării deficientelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asigurații au dreptul, în baza unei cereri, prevazute în anexa nr. 8 , din normele metodologice de aplicare nr. Legii 346/2002, la dispozitive medicale.

Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoțita de recomandarea medicului curant.

Asigurații au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecțiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionaledupă cum urmează:

 • asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate şi în unităţile spitaliceşti;
 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;
 • servicii medicale în spitale sau în unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice.
 • investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii:

 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente;
 • servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice;
 • dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice.
 1. b) Prestaţii și servicii pentru reabilitare si reconversie profesională

Prestaţiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesională se acorda de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu și-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfășura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Asiguratorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestații si servicii de reabilitare si reconversie profesională:

 • cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale și aptitudinale în vederea reconversiei profesionale;
 • costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
 • plata unei indemnizații pe durata cursurilor de calificare și de reconversie.
 1. c) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale.

 1. d) Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizația pentru reducerea timpului de muncă

Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu îşi mai pot desfășura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar în alt loc de muncă.

Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecțiuni cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, se acordă asiguraților care, în aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de muncă.

 1. e) Compensații pentru atingerea integrității

Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%.

Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă.

Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului.

Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu accident de muncă sau boală profesională, respectiv cu FIAM sau BP2, după caz.

În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 din Ordinul nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.

 1. f) Despăgubiri în caz de deces

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana fizică/juridică, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării.

Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la Normelormetodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002,
 • certificat de deces – original şi copie,
 • certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională,
 • actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia,
 • documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz.
 • I.A.M.

Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoțită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.

 1. g) Rambursări de cheltuieli

Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii:

 • transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;
 • confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.
 • în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală în vederea recuperării deficiențelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale.

Documentele justificative necesare recuperării de catre angajatori a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă ( începand cu anul 2018) sunt următoarele:

 1. cerere privind solicitarea drepturilor, pentru fiecare lună conform Anexa 1 ;
 2. centralizator privind certificatele de concediu medical pentru fiecare lună – Anexa 2;
 3. adeverința privind câștigul brut realizat lunar –  Anexa 3;
 4. exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea),  precum și cele cu valoare ,,0’’ de recuperat  (concediile medicale  inițiale suportate doar de către angajator);
 5. copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 și 04  care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz – (conform cu originalul);
 6. copii ale declaratiei D112,  Anexa 1.1. , Anexa 1.2. (conform  cu originalul) aferente lunii in care se plătesc veniturile/indemnizațiile  și recipisa cu validarea declaratiei D112 (conform  cu originalul);
 7. delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
 8. copie C.I. –  salariat / delegat.
 9. Copie extras de cont.

Indemnizațiile se recuperează după depunerea și înregistrarea la C.J.P. Bihor a următoarelor documente:

 • pentru accidente de muncă – proces-verbal de cercetare a evenimentului – exemplar original,  FIAM – exemplar original, copie după referatul de avizare emis de ITM, întocmite şi/sau avizate potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,cu modificările ulterioare;
 • pentru boli profesionale – fișa BP2, procesul verbal de cercetare, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcţia  de sănătate publică.

Participarea la cursuri de recalificare sau reconversie profesională

 • cerere conform anexei 10
 • formular pentru înregistrarea accidentului de muncă ( FIAM )
 • proces verbal de cercetare al accidentului de muncă
 • fisa de declarare a bolii profesionale( BP2 )

Recuperarea de către angajatori a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă (începând cu anul 2018)

 • Anexa 1
 • Anexa 2
 • Anexa 3
 • OPIS
 • Proces verbal de cercetare al accidentului de muncă
 • formular pentru înregistrarea accidentului de muncă ( FIAM )

Acordarea compensației pentru atingerea integrității

 • Cerere conform Anexei 13
 • Formular pentru înregistrarea accidentului de muncă ( FIAM )
 • Fișa de declarare a bolii profesionale ( BP2 )
 • Documentele medicale în vederea stabilirii de către medicul expert a procentului de pierdere a capacităţii de muncă

Acordarea de despăgubire în caz de deces

 • cerere conform Anexei 13
 • certificat de deces – original și copie
 • certificat constatator al decesului în caz de boală profesională
 • act de identitate al solicitantului
 • acte de stare civilă a solicitantului care să ateste calitatea acestuia
 • formular pentru înregistrarea accidentului de muncă ( FIAM )
 • proces verbal de cercetare al accidentului de muncă
 • fișa de declarare a bolii profesionale ( BP2 )
 • acte din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces , după caz

Documentele justificative necesare recuperării de catre angajatori a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă ( începand cu anul 2018) :

 1. cerere privind solicitarea drepturilor, pentru fiecare lună conform Anexa 1 ;
 2. centralizator privind certificatele de concediu medical pentru fiecare lună – Anexa 2;
 3. adeverința privind câștigul brut realizat lunar –  Anexa 3;
 4. exemplarul 2 al concediului medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea),  precum și cele cu valoare ,,0’’ de recuperat  (concediile medicale  inițiale suportate doar de către angajator);
 5. copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03 și 04  care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz – (conform cu originalul);
 6. copii ale declaratiei D112,  Anexa 1.1. , Anexa 1.2. (conform  cu originalul) aferente lunii in care se plătesc veniturile/indemnizațiile  și recipisa cu validarea declaratiei D112 (conform  cu originalul);
 7. delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
 8. copie C.I. –  salariat / delegat.
 9. Copie extras de cont.

Indemnizațiile se recuperează după depunerea și înregistrarea la C.J.P. Bihor a următoarelor documente:

 • pentru accidente de muncă – proces-verbal de cercetare a evenimentului – exemplar original,  FIAM – exemplar original, copie după referatul de avizare emis de ITM, întocmite şi/sau avizate potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,cu modificările ulterioare;
 • pentru boli profesionale – fișa BP2, procesul verbal de cercetare, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcţia  de sănătate publică.