Contribuabilii sistemului public de pensii

Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care plătesc contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului de asigurare socială conform prevederilor legii pensiilor

Asiguratul sistemului public de pensii este:

 • persoana fizică pentru care angajatorul/entitatea asimilată angajatorului este obligat/ă să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale,
 • persoana fizică care realizează venituri din activităţi independente sau drepturi de proprietate intelectuală şi care, pe baza declaraţiei individuale de asigurare, datorează contribuţia de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
 • persoana fizică ce achită contribuţia de asigurări sociale pe baza contractului de asigurare socială, potrivit legii pensiilor.

  Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi :

 • cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.
 • cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

 • persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
 • funcţionarii publici;
 • alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii  227/2015privind Codul fiscal,
 • persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate,
 • persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj,
 • persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii  227/2015privind Codul fiscal,
 • orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Declararea/rectificarea contributiilor de asigurari sociale

Asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza declaraţiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Declararea obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, se efectuează potrivit prevederilor:

 • Legii 19/2001-legea pensiilor pentru perioada anterioară datei de 01.01.2011 și
 • Codului fiscal pentru perioadele de după 01.01.2011 .

În situația în care se constată erori în cuprinsul declarațiilor nominale de asigurare indiferent de cauzele producerii acestora, și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului, angajatorii sunt obligați să întocmească și să depună la organul fiscal competent /casa de pensii, declarația nominală de asigurare rectificativă astfel :

Pentru perioadele anterioare anului 2011, se depune la casa județeană de pensii , declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat prin aplicația Angajator(versiunea 10.03) și se completează, după caz, notele justificative, astfel:

 • Notă justificativă pentru depunerea declarației inițiale cu întârziere (formular )
 • Notă justificativă pentru declarația rectificativă (formular)

Pentru perioadele de după 01.01.2011, rectificările se efectuează prin depunerea la organul fiscal a declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate, rectificative/inițiale D112.

Contract de asigurare socială

Contractul de asigurare socială – contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Cine se poate asigura cu contract de asigurare socială?

 • orice persoană fizică cu domiciliul în România care dorește să-și înceapă/continue stagiul de cotizare
 • avocaţii
 • personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurări sociale şi pensii, neintegrate în sistemul public
 • orice altă persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii
 • persoanele care, asigurate fiind, doresc să îşi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege

Beneficiile încheierii unui contract de asigurare socială

Persoanele care au încheiat un contract de asigurare socială, pot beneficia, în condițiile legii, de următoarele prestații :

 • pensie pentru limită de vârstă
 • bilet de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de către Casa Națională de Pensii Publice
 • ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului
 • ajutor de deces, în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului

Cine poate încheia contractul de asigurare socială?

Contractul de asigurare se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.

Documente necesare încheierii unui contract de asigurare socială?

 • dosar plic
 • contractul de asigurare socială
 • actul de identitate al titularului
 • actul de identitate al reprezentantului, precum și actul care atestă calitatea acestuia, după caz

Venitul asigurat

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legale, adica nu poate fi mai mic decât venitul minim brut garantat in plată și mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut pe economie. Pentru anul 2022 venitul minim asigurat este ………… lei, iar cel maxim este ………… lei.

Contribuția lunară

Pentru anul 2022, cuantumul minim de plată al contribuției de asigurări sociale este de 25% din venitul minim brut garantat în plată , adică …….. lei.

Cuantumul maxim de plată este de …….. lei.

Modalitate de plată

Plata contribuției de asigurări sociale se face lunar, prin următoarele modalități:

 • la casieria casei teritoriale de pensii
 • prin virament bancar în contul IBAN RO69TREZ07622210304XXXXX, cod fiscal:13589510, beneficiar Casa Județeană de Pensii Bihor
 • cu mandat poștal

Termen de plata

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale, este de până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Neplata contribuției de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi și penalități de întârziere

Rezilierea contractului de asigurare socială

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat:

 • la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.
  În cazul rezilierii, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie,
 • la data decesului asiguratului,
 • pentru neplata contribuției de asigurări sociale pe o perioada de cel mult 6 luni

Stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Stagiul complet / minim / potențial/asimilat

Stagiul complet de cotizare – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.

Stagiul minim de cotizare – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Stagiul potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.
Se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul:

 1. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 2. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 3. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 4. a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 5. a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 6. a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

Facultatea

Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere. Aceste persoane beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile legii pensiilor.

În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior, dovada absolvirii cursurilor de zi şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma însoţită de foaia matricolă sau adeverinţă din care să rezulte forma de învăţământ, durata normală şi perioada studiilor. În cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior în străinătate, documentele doveditoare se prezintă traduse şi legalizate.

În situaţia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obţinerii documentelor care atestă forma de învăţământ şi durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face în baza declaraţiei pe propria răspundere.

Stagiul complet / minim / potențial

Stagiul complet de cotizare – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.
Stagiul minim de cotizare – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare.
Stagiul potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.
inchide

Perioadele de stagiu

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

 • vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
 • perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a Legii 263/2010 în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
 • perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;
 • perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:
  • s-a aflat în perioade asimilate
  • are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.
 • timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Condiții deosebite / speciale de muncă

Sunt încadrate în condiţii deosebite, locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

 • Locuri de muncă în condiţii deosebite sunt locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;
 • Locuri de muncă în condiţii speciale sunt locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

Locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

 1. unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
 2. activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
 3. aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
 4. activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
 5. activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale, se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

 1. 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă
 2. 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă

Stagiul de cotizare realizat în alte ţări

Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.

Stagiul de cotizare se elibereaza, la cererea asiguraților sistemului public de pensii, de către casele teritoriale de pensii.

1.Eliberarea la ghişeu

Eliberarea la ghişeu a adeverinței privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii şi veniturile asigurate după data de 01.04.2001 se efectuează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptățite ori a mandatarului acestora (formular )
Conform Ordonanței 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverințelor de către autoritățile publice centrale şi locale, adeverințele nu se pot elibera nici la cererea rudelor (indiferent de gradul de rudenie), nici la cererea angajatorilor. Excepție se face în cazul persoanelor decedate, caz în care adeverința se eliberează unei rude de gradul I, şi/sau în cazul adeverințelor necesare pentru eliberarea formularului european A1, caz în care se pot elibera angajatorului, conform procedurii descrise mai jos.

Pentru eliberarea adeverinței de stagiu de cotizare angajatorilor care întocmesc dosarele pentru obținerea formularului european A1, se depun următoarele documente:

 • Cerere către CJP Bihor pentru eliberarea stagiilor de cotizare-Anexa nr. 2,
 • Formular delegație pentru împuternicitul firmei,
 • Cererea individuală a angajaților pentru care se întocmeşte dosarul privind emiterea formularului european A1(Anexa nr.1),
 • Copia cărții de identitate a titularilor pentru care se va elibera adverința privind stagiul de cotizare

2.Eliberarea online

Casa Naţională de Pensii Publice, prin Portalul CNPP, care poate fi accesat la adresa web www.cnpp.ro, oferă posibilitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii de a-şi deschide un cont online.
Beneficiile deschiderii unui asemenea cont, în nume propriu, sau pentru alte persoane fizice (prin împuternicire notarială) sunt :

 • vizualizarea datelor din carnetul de muncă,
 • vizualizarea stagiilor de cotizare anuale și lunare începând cu 01.04.2001, respectiv vechimea şi venitul brut realizat – indiferent dacă sediul angajatorului se află în Bihor sau în alt judet,
  •  Oradea, Str. Dunărea, nr.6, jud. Bihor
  • Tel.: +4 0259 430728
  • Fax.: +4 0259 437662
  • e-mail: mail@cjpensiibihor.ro
  • www.cjpensiibihor.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

 • vizualizarea punctajului realizat în sistemul unitar de pensii publice începând cu 01.04.2001 până la zi,
 • accesul la informaţii privind declaraţiile nominale depuse de către angajatorii asiguratului, începând cu data de 01.04.2001,
 • accesul la informaţii referitoare la viramentele la PILONUL II de pensii private, începând cu 01.03.2008,
 • accesul la informaţii referitoare la fişa financiară privind declaraţiile individuale de asigurare socială şi/sau contracte de asigurare socială încheiate cu casele teritoriale de pensii.

Paşii de urmat pentru deschiderea acestui cont online sunt:

 • accesarea paginii web a Casei Naționale de Pensii Publice – https://www.cnpp.ro/home
 • căutarea secţiunii “De ce să imi fac cont” – unde se aplică pentru solicitarea de deschidere a unui cont online la câmpul “Completează formular “;
 • Completarea cu datele personale a formularului online;
 • Listarea formularului pentru deschiderea contului online însoţit de actul de identitate al titularului care se depune la sediul casei judeţene de pensii.

În urma procesării cererii de activare a contului de către casa judeţeană de pensii, solicitantul primeşte un username și parola pentru a accesa contul. Informaţii si detalii referitoare la procedura de deschidere a contului online se pot obţine telefonic la 0259/472.238 şi/sau la sediul CJP Bihor – compartimentul evidenţă contribuabili.

Casa Națională de Pensii Publice, prin Portalul CNPP, ce poate fi accesat la adresa web https://www.cnpp.ro/home, oferă posibilitatea asiguraților din sistemul public de pensii, de a-și deschide un cont online.

Beneficiile deschiderii unui asemenea cont sunt :

 • vizualizarea datelor din carnetul de munca scanat
 • vizualizarea stagiilor de cotizare anuale și lunare începând cu aprilie 2001: respectiv vechimea și venitul brut realizat – indiferent dacă sediul angajatorului este în Bihor sau în alt județ
 • vizualizarea punctajului realizat in sistemul unitar de pensii publice incepand cu 01.04.2001, pana la zi;
 • accesul la informații privind declarațiile nominale depuse de către angajatorii asiguratului, începând cu data de 01.04.2001;
 • accesul la informații referitoare la viramentele la PILONUL II de pensii private, începând cu 01.03.2008;
 • accesul la informații referitoare la fișa financiară privind declarațiile individuale de asigurare socială și/sau contracte de asigurare socială încheiate cu casele teritoriale de pensii;

Pașii de urmat pentru deschiderea acestui cont online sunt:

 • intrarea pe pagina Casei Naționale de Pensii Publice – https://www.cnpp.ro/home
 • căutarea secțiunii “De ce să imi fac cont” – unde se aplică pentru solicitarea de deschidere a unui cont online la câmpul “Completează formular “;
 • completarea cu datele personale a formularului online;
 • listarea formularului pentru deschiderea contului online însoțit de copia actului de identitate al titularului și depunerea la sediul casei județene de pensii.

În urma procesarii cererii de activare a contului de către Casa Județeană de Pensii Bihor, solicitantul va primi un user name si parolă pentru a-și accesa contul.

Asigurații sistemului public de pensii sunt persoanele fizice pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoanele fizice ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform Legii nr. 263/2010.

Din punct de vedere al obligativității asigurării, aceste persoane se împart în două categorii:

 • asigurați obligatoriu
 • asigurați facultativ

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul Legii nr. 263/2010:

I.

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
b) funcţionarii publici;
c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal și anume :

a) expert contabil;
b) contabil autorizat;
c) consultant de plasament în valori mobiliare;
d) medic;
e) farmacist;
f) medic veterinar;
g) psiholog cu drept de liberă practică;
h) notar public;
i) auditor financiar;
j) practician în reorganizare şi lichidare;
k) persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;
l) expert tehnic;
m) urbanist;
n) restaurator;
o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;
p) consilier în proprietate industrială;
q) expert criminalist;
r) executor judecătoresc;
s) arhitect;
t) traducător autorizat;
u) consultant fiscal;
v) broker;
w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Acest contract de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

DESCARCĂ contract de asigurare socială

 1. 25% din venitul lunar realizat de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale
 2. 4% din fondul total de salarii declarat de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, în cazul condițiilor deosebite de muncă
 3. 8% din fondul total de salarii declarat de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, în cazul condițiilor speciale de muncă

Cota contribuției aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75 % și este inclusă în cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Contract de asigurare socială

Angajatori

Modelul declarației nominale de asigurare D112 este prevăzut în H.G.nr.1397/2010 priv.modelul,conținutul,modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Ajutor deces salariat

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces- anexa nr. 11
 • certificat de deces (original și copie)
 • act de identitate al solicitantului (original și copie)
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată,(originale și copie)
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie)
 • declarație pe propria răspundere autentificată, că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz
 • adeverință privind starea de asigurat al decedatului / membrului de familie;
 • extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare

Ajutor deces membru de familie al salariatului

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11
 • certificat de deces (original și copie)
 • act de identitate al solicitantului (original și copie)
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu persoana decedată,(originale și copie)
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie)
 • declarație pe propria răspundere autentificată,ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz
 • adeverință privind starea de asigurat al decedatului / membrului de familie;
 • extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare
 • adeverința care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o forma de învățământ organizată potrivit legii (original)